Нестандартна заетостНестандартната заетост продължава да се разпространява по целия свят. В тези условия изпълнителният комитет на IndustriALL Global Union разработва нови мерки в рамките на кампанията си „Не на настрандартната заетост“, които ще бъдат включени във всички нейни дейности през 2013год.
ГЛОБАЛНИ ДЕЙСТВИЯ
На свoето заседание през декември 2012год изпълнителният комитет на IndustriALL Global Union взима решени за мобилизация на всички свои членове в мрамките на кампанията „Не на нестандартната заетост“ втв връзка с Световния ден на достойния труд на 7 октомври 2013година.
Това решение било прието в резултат на успеха на първата глобална акция на IndustriALL Global Union през октомври 2012година. 150 членски организации от 46 страни съобщиха, че са предприели действия в следвие на резолюцията приета на съвета в Копенхаген.В много страни организациите обединяват своите услия за поровеждане на съвместни действия.Отчети си снимки могат да се видят на сайтна на IndustriALL - http://www.industriall-union.org/actions-by-country.
Координацията на глобалните действия изгирава основна роля в кампанията на IndustriALL „Не на настрандартната заетост“. Тя позволява на всички членски организации да свържат техните действия на национално ниво със световните кампании, като по този начин да привлекат повече организации да се борят с този въпрос. Важен факт е и това, че масовите действия на членските организации укрепват позициите на IndustriALL при придвижването на въпросите за нестандартна заетост в световните организации - Международна организация по труда, МВФ, транснационалните корпорации и правителствата.

ПО - ШИРОКА КАМПАНИЯ
Кампанията за спиране на нестандартната заетост се интегрира във всчки дейности на IndustriALL за годината. Общи подходи и действия се разработват чрез регионални и секторни срещи. В някои синдикални мрежи
вече са разработили планове за действие за справяне на несигурна работа.
Продължава работата за разкриването на нови целеви кампании на транснационалните корпорации, злоупотребяващи с използването на нестандартни форми на заетост и отказващи да се премине от нестандартна заетост на работниците към постоянна такава. IndustriALL ще се стреми да включва разпоредби за нестандартната заетост в Глобалния рамков договор
Борба с несигурна работа са планирани във всички проекти с външно финансиране на IndustriALL. Посветените на тази борба проекти работят директно с всички членски организации на национално и регионално ниво чрез мрежа от кооординатори и подркепа на самите партньорски кампании.
С помощта на проекта, синдикатите бяха в основата на разработването и приемането на законодателство, свързано с използването на несигурни работни места в редица страни. Използването на колективни
договаряне, за да се справят с несигурна работа се превърна в приоритет за много филиали в Азия,Латинска Америка и Африка и е имало многобройни успехи при получаването на постоянно статут на работниците от несигурна работа и подобряване на условията им на труд .Особен акцент е поставен върху участието на работниците на несигурна работа в профсъюзи, което позволява на много организации да увеличат своята членска маса.
Въпреки, че кампанията ще продължава да подкрепя организациите във вскичките нива на борбата с нестрандартната заетост ясно се поставят няколко приоритета - глобални споразумения и колективното трудово договаряне. Насърчават се законодателни промени, които да ограничат нестандартното наемане и да намалят неговото разпространяване.

РЕСУРСИ
През октомви 2012 г. излиза публикация на IndustriALL, насочена против мащабното разпространяване на трудова заетаст чрез агенции, трудови брокери, договорни служби, които масово стесняват предлагането на пряка трудова заетост. Капана на тристранните трудови отношения: профсъюзи против заемния ?? труд разобличава лобистките усилия на световното обединение на агентите по заетостта Ciett по отстраняване на законодателните ограничения за използване на заемния труд. Публикацията е достъпна на английски, френски, испански, турски и индонезийски езици в сайта на IndustriALL. IndustriALL продължава да използва тези публикации и през 2013 г. за целите на повишаване на информираността и въздействие на тристранните трудови отношения и на трудовите права
Масовото разпространение на нестрандартната работа - глобален проблем, и ние трябва да се обединят, за да се бори срещу него. Присъединете се към глобалната кампания на IndustriALL - „Не на настрандартната заетост“.