ОКТД


ОТРАСЛОВ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА
РАБОТЕЩИТЕ В МЕТАЛОИНДУСТРИЯТА

Глава първа
СТРАНИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНОСТ


Чл.1.
Отрасловият колективен трудов договор /ОКТД/ за търговските дружества от машиностроителни и металообработващи дейности, наричани по-нататък за краткост ДРУЖЕСТВА - се сключи между Българска браншова камара "Машиностроене"- за краткост РАБОТОДАТЕЛ ,от една страна и от друга страна Национална синдикална федерация "Метал-Електро" към КНСБ и Синдикална федерация на машиностроителите и металоработниците "Подкрепа" - за краткост СИНДИКАТИ.

Чл.2./1/
РАБОТОДАТЕЛЯТ, като страна по договора, представлява работодателите и стопанските интереси на дружествата от машиностроителните и металообработващите дейности .

/2/
СИНДИКАТИТЕ, като страна по договора, представляват и защитават интересите на своите членове, обединени в организации и секции в дружествата от машиностроителните и мета-лообработващите дейности .

Чл.3.
Страните признават легитимността си при водене на преговорите и подписване на ОКТД, както и правото на своите членове да сключват КТД в предприятията, като представителни организации.

Чл.4.
Страните удостоверяват представителността си, съгласно изискванията на чл.3 от Кодекса на труда, с писмен документ при започване на преговорите.

Глава втора
Раздел I. ПРЕДМЕТ НА ОКТД


Чл.5./1/
Настоящият договор урежда въпросите на трудовите, осигурителните и непосредствено свързаните с тях отношения, които не са уредени в повелителни разпоредби на Закона, с цел поддържане, развитие и взаимно зачитане на интересите и за добронамерено решаване на проблемите водещо до предотвратяване на спорове и конфликти за постигане на хармонизиране на отношенията.

/2/
ОКТД урежда отношенията между страните свързани със: трудова заетост; квалификация и обучение; работно време почивки и отпуски;
трудови възнаграждения и обезщетения; здравословни и безопасни условия на труд; социално битово обслужване; взаимоотношения между страните и условия за синдикална дейност.

/3/
Договореностите по предходната алинея са задължителен минимум за КТД в дружествата от машиностроителни и металообработващи дейности.

Раздел II. ОБХВАТ И ДЕЙСТВИЕ


Чл.6./1/
Страните се споразумяват колективното трудово договаряне по настоящият ОКТД да обхваща машиностроителни и металообработващи дейности от Класификация на икономическите дейности “КИД - 2008“ ( утвърдена със Заповед на Председателя на Националния статистически институт от 29.11.2007 г.), както следва:

  1. код 24.5 – Леене на метали;
  2. код 25 - Производство на метални изделия, без машини и оборудване;
  3. код 28 /без 28.11/ - Производство на машини и оборудване;
  4. код 28.11 – Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и ..;
  5. код 29 и код 30 - Производство на превозни средства;


/2/
Договорът е валиден за ДРУЖЕСТВАТА, които се отнасят към посочените в предходната ал.1 икономически дейности, наричани за краткост в ОКТД “машиностроителни и металообработващи дейности ”

Чл.7.
Действието на настоящия ОКТД се разпро -стира върху РАБОТОДАТЕЛИТЕ и синдикалните организации и секции на СИНДИКАТИТЕ в дружествата от машиностроителни и металообработващи дейности в съответствие с приложените от РАБОТОДАТЕЛИТЕ /ББК "Машиностроене"/ и СИНДИКАТИТЕ /НСФ "Метал-Електро” и СФММ "Подкрепа"/ списъци.

Чл.8.
Всички по-благоприятни договорености, постигнати на национално равнище, са в сила без изричното им записване в настоящия ОКТД.

Глава трета
СОЦИАЛЕН ДИАЛОГ И УСЛОВИЯ ЗА СИНДИКАЛНА ДЕЙНОСТ


Чл.9.
РАБОТОДАТЕЛЯТ И СИНДИКАТИТЕ, като отчитат интересите и отговорностите си, изразяват общата си воля да изграждат отношенията
си в условията на партньорство и сътрудничество с цел развитие на дружествата за запазване, стабилизиране и увеличаване на производството и свързаната с това заетост и доходи.

Чл.10.
Страните се споразумяват в случаите, в които съгласно разпоредбите на КТ Работодателите на дружествата имат задължение да информират, уведомят, консултират и съгласуват конкретни свои действия с представителите на работниците и служителите в дружеството, като такива да се разбират синдикалните организации, страна по КТД.

Чл.11./1/
Страните по ОКТД се договарят в 1- месечен срок след подписване на договора да се конституира Комисия за помирение и арбитраж в машиностроителните и металообработващите дейности.

/2/
Комисията за помирение и арбитраж се състои от по един представител
на страните, подписали договора. Комисията приема правила за своята дейност.

Чл.12./1/
При възникване на колективен трудов спор, както и при наличие на предпоставки за пораждане на такъв, страните по ОКТД подпомагат своите членове за разрешаването на конфликта и за доброволното му уреждане чрез непосредствени консултации и преговори. При не постигане на споразумение спорещите могат да търсят неговото решение чрез помирение и арбитраж по реда на ЗУКТС.

/2/
Страните считат стачните действия като крайно средство за решение. Ефективни стачни действия се предприемат след изчерпване на всички възможности за взаимно приемливо решение и при спазване на ЗУКТС.

Чл.13./1/
РАБОТОДАТЕЛИТЕ в дружествата предоставят в съответствие с чл.52 от Кодекса на труда на СИНДИКАТИТЕ при условията на конфиденциалност необходимата информация за икономическото, финансовото и социалното състояние на дружеството, програмите за преструктуриране и трудова заетост, както и им оказват безплатна консултантска помощ.

/2/
С колективните трудови договори на дружест -вата се договаря реда, обхвата и начина за своевременното информиране и консултиране на синдикалните организации в случаите по чл.123, ал.6, 130, 130а и чл.138, ал.2 от КТ.

Чл.14.
РАБОТОДАТЕЛИТЕ обсъждат предва-рително и съгласуват със синдикалните ръководства в дружествата въпросите, свързани с организацията на работната заплата; продължителността и разпределението на работното време и почивките и начина за отчитане на работното време в дружеството, които са неразделна част от съответния КТД.

Чл.15.
РАБОТОДАТЕЛИТЕ в дружествата изпъл-няват задълженията си по отношение на синдикалните организации за преговори по КТД, социално партньорство и за осигуряване на условия за синдикална дейност при представяне на актуален документ за легитимност, издаден от организацията в която членуват. Документът се представя в началото на преговорите и/или в случай на промяна на субектите по съответният договор.

Чл.16.
РАБОТОДАТЕЛИТЕ в дружествата осигу-ряват и предоставят за безвъзмездно ползване на СИНДИКАТИТЕ и синдикалните организации, легитимирани по реда на предходния член недвижимо имущество, движими вещи, оборудване, обзавеждане, средства за комуникации и други материални условия, необходими за синдикалната им дейност, които се конкретизират в КТД на дружеството .

Чл.17./1/
РАБОТОДАТЕЛЯТ в ДРУЖЕСТВОТО възлага събирането на синдикален членски внос по ведомост на синдикалните членове, заявили индивидуално желанието си до него, като в молбата посочат и в коя организация членуват.

/2/
Събраният по реда на предходната алинея синдикален членски внос своевременно се превежда по банковата сметка на съответната синдикална организация.

Чл.18./1/
РАБОТОДАТЕЛИТЕ в дружествата осигуряват възможност за извършване на синдикална дейност по реда на чл.159 от КТ, както следва: На нещатните председатели на синдикалните организации годишно не по-малко от: за синдикални организации до 50 човека - 40 часа; до 100 човека 60 часа; над 100 човека 80 часа.

/2/
Времето за извършване на синдикална дейност по предходната алинея се конкретизира със заповед на РАБОТОДАТЕЛЯ по предложение на синдикалната организация.

/3/
Времето на синдикална дейност по горната алинея се заплаща от РАБОТОДАТЕЛИТЕ в дружествата по реда на чл.177 от КТ. Не се допуска неговото отлагане за ползуване в следващ период, както и паричното му компенсиране.

Чл.19/1/
Работник или служител, член на СИНДИКАТИТЕ - страна по настоящия договор, който участва в провежданите в страната и в чужбина конгреси, конференции, съвещания, семинари, заседания от органи на централни отраслови ръководства на синдикалните организации, се счита в служебен платен отпуск за времето на провеждане на мероприятието в размер на 5 работни дни годишно.

/2/
РАБОТОДАТЕЛЯТ разрешава служебния отпуск на работника или служителя, определен да участва в мероприятия, посочени в предходната алинея, след представяне на служебна бележка от съответната синдикална федерация, страна по договор.

/3/
Представителите на СИНДИКАТИТЕ в дру-жествата участващи в подготовката и преговорите за КТД, ползват платен служебен отпуск.

/4/
Отпускът по ал.1 и ал.3 се заплаща по реда на чл.177 от КТ.

Чл.20.
РАБОТОДАТЕЛИТЕ на дружествата не могат с действията си или бездействието си да ограничават синдикалната дейност или да оказват натиск върху синдикални членове в реализацията на синдикалните им права.

Чл.21.
Страните по ОКТД се споразумяват да провеждат съгласувани мерки за оказването на съдействие за подписването на КТД във фирмите по места, в т.ч. за реалното прилагане на завишените изисквания към здравословните и безопасни работни места и др., свързани с присъединяването към ЕС. Страните по ОКТД ще съдействат за включването в КТД на параметри, по-благоприятни от тези в КТ, в зависимост от възможностите на фирмите.

Глава четвърта
ТРУДОВА ЗАЕТОСТ


Чл.22.
РАБОТОДАТЕЛИТЕ в дружествата осигуряват технически съоръжения, суровини, материали и енергия, достатъчни за нормалното изпълнение на трудовите задължения на работниците и служителите, при които за законоустановеното работно време те да заработят договорената в индивидуалните трудови договори заплата.

Чл.23./1/
При масови уволнения на персонала в дружество, РАБОТОДАТЕЛЯТ е длъжен да започне консултации своевременно, но не по-късно от 45 дни преди извършването му, и да положи усилия за постигане на споразумение, за да се избегне или ограничи масовото уволнение и да се облекчат последиците от него.

/2/
РАБОТОДАТЕЛЯТ е длъжен да представи писмена информация на СИНДИКАТИТЕ за:

  1. причините за предстоящото уволнение;
  2. броя на работниците и служителите, които ще бъдат уволнени и основните икономически дейности, квалификационни групи и професии, към които се отнасят;
  3. броя на заетите от основните икономически дейности, квалификационни групи и професии в предприятието;
  4. предвидените критерии за подбора на работниците и служителите, които ще бъдат уволнени;
  5. времето, през което ще се извърши уволнението.


/3/
Консултациите започват не по-късно от 3 дни от постъпване на горната информация, съгласно приет от страните по КТД в дружеството регламент и приключват не по-късно от предвидения в чл.326 от КТ срок за предизвестие. По договореност на страните по КТД в дружествата, в които работодателят възнамерява да извърши масови уволнения, в рамките на срока за извършване на консултациите страните могат да внесат спорните въпроси в комисията по чл.11 от ОКТД. Комисията разглежда въпросите в законния срок на предизвестия.

/4/
С цел избягване на съкращения при спазване процедурата по ал./1/ и след съгласуване със СИНДИКАТИТЕ, РАБОТОДАТЕЛЯТ може да предложи на работници и служители ползване на неплатен отпуск. Лицата, ползвали при тези условия неплатен отпуск, не могат да бъдат съкращавани до отработване на пълен календарен месец.

Чл.24./1/
При наличие на новооткрити или незаети работни места РАБОТОДАТЕЛЯТ предоставя информация по реда, начина и на лицата според чл.130, ал.3, 4 и 5 от КТ.

/2/
Новооткрити или освободени работни места РАБОТОДАТЕЛИТЕ предлагат на съкратените до една година преди това от дружеството работници и служители и сключват трудови договори с тези от тях, които изявят в писмен вид желанието си и отговарят на изискванията за длъжността.

Чл.25.
РАБОТОДАТЕЛ на дружество може да уволни на основание чл.328, ал.1, точки 2,3,5,11 и чл. 330, ал.2, т.6 от КТ председател и/или членове на синдикалните комитети и/или съвети, избрани на ниво търговско дружество, с изричното писмено съгласие на съответната отраслова централа - страна по настоящия договор.

Глава пета
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ


Чл.26./1/
РАБОТОДАТЕЛИТЕ в дружествата осигуряват необходимите материални, технически и финансови условия за професионална квалификация и преквалификация на работниците и служителите;

/2/
За поддържане и развитие на професионално-кадровия потенциал в дружествата, РАБОТОДАТЕЛИТЕ в ДРУЖЕСТВАТА след консултации със СИНДИКАТИТЕ ежегодно утвърждават Програма за повишаване на професионалната квалификация и за преквалификация на работниците и служителите.

/3/
С цел адаптиране на професионалните изиск -вания в условия на очаквано преструктуриране, технико-технологично или пазарно обновление, РАБОТОДАТЕЛИТЕ в ДРУЖЕСТВАТА и СИНДИКАТИТЕ приемат и провеждат целеви програми за квалификация и преквалификация, предхождащи промените.

/4/
РАБОТОДАТЕЛИТЕ в ДРУЖЕСТВАТА осигу-ряват условия за участие на работниците и служителите в курсове и обучения, свързани с трудо-
вото и социалното законодателство и техните права в трудовите отношения;

/5/
Конкретните условия свързани с професио-налната квалификация и преквалификация се договарят в КТД по места..

/6/
Страните по настоящия ОКТД се споразумяват да търсят възможности за повишаване квалификацията на инженерно-техническите и изпълнителски кадри в машиностроителните и металообработващите дейности чрез съвместното използване на специализирани програми.

/7/
Страните ще започнат конкретна и по-обхватна работа по създаването на национални и регионални центрове за подготовка и повишаване на квалификацията по основни машиностроителни професии и дейности на основата на по-изчерпателното изясняване на проблемите и потребностите от кадри, на базата на резултатите от разработваната стратегия за развитие на машиностроенето.

Глава шеста
РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ
Раздел I. РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВКИ


Чл.27./1/
Продължителността на работното време, разпределението му, графиците за работа на смени и почивките, условията и реда за полагане на нощен и извънреден труд, както и отчитането и изчисляването на работното време се договарят в КТД на дружествата и се огласяват пред работниците и служителите;

/2/
Еднократни изменения на графиците на работното време и почивките и размествания на почивните дни във връзка с чествания на официални празници или празници на професии, се извършват съгласувано със СИНДИКАТИТЕ в дружеството.

/3/
РАБОТОДАТЕЛИТЕ утвърждават списък на длъжностите, реда и начина за отчитане на труда на категориите персонал, за които се налага, предвид характера на работата, да дежурят или да бъдат на разположение през определено време от денонощието;

Чл.28.
РАБОТОДАТЕЛИТЕ могат да въведат удължено работно време по реда на чл.136 "а" от КТ, след предварително консултиране със СИНДИКАТИТЕ в дружеството.

Чл.29./1/
При намаляване обема на работата, РАБОТОДАТЕЛИТЕ могат да установят едностранно, за период до три месеца в една година непълно работно време за работниците и служителите в дружеството или негово звено след предварително съгласуване със синдикатите.

/2/
РАБОТОДАТЕЛИТЕ информират за срока на работа при тези условия, конкретната продължителност на работния ден, както и отражението върху трудовите и осигурителни права на съответните работници.

Чл.30.
Преговорите в случаите на предходните чл.28 и чл.29 започват до 3 дни преди очакваната дата за въвеждане на промени в режимана работното време. Промените в работното време се въвеждат в сроковете установени с нормативните актове.

ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД


Чл.31./1/
Извънредният труд, положен от работник или служител, съгласно закона, се оформя с разпореждане на РАБОТОДАТЕЛИТЕ за всеки отделен случай;

/2/
СИНДИКАТИТЕ в дружеството имат право на информация по отчетността и полагането на извънреден труд.

/3/
В случаите, когато извънредният труд предхожда редовния работен ден, на работника или служителя се осигурява 12-часова почивка.

Чл.32.
В КТД в зависимост от състоянието на дружеството може да се договори възнаграждение за положения извънреден труд над установените с чл.262 от КТ размери.

Раздел II. ОТПУСКИ


Чл.33.
Размерът на основния платен годишен отпуск на работниците и служителите в ОТРАСЪЛА се определя на не по-малко от 20 работни дни.

Чл.34.
За времето, през което РАБОТОДАТЕЛЯТ е освободил от работа работника/служителя в случаи на: встъпване в брак; при кръводаряване или смърт на роднина /съгласно чл.157, ал.1, т.1,2 и 3 от КТ/, на лицето се заплаща възнаграждение по реда за платен отпуск.

Чл.35.
В КТД в дружествата, в зависимост от финансово-икономическото състояние, може да се договаря допълнителен платен отпуск за категориите персонал, съгласно посочените в нормативните актове случаи.

Глава седма
ТРУДОВИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ
Раздел I. РАБОТНА ЗАПЛАТА


Чл.36./1/
Страните не могат да договарят по-ниски трудови възнаграждения от определената минимална месечна работна заплата в машиностроителна и металообработваща дейности при продължителност на работния ден 8,00 часа в размер на минималната месечна работна заплата за страната.

/2/
Размерите на минималните осигурителни прагове по категории персонал за икономическите дейности по чл.6, ал.1 от ОКТД от 01.01.2009 г. са както следва:

Икономически
дейности-->
Леене
наметал
С-24.5
Производ
ство на
метални изделия,
без машини
и оборудван
/без 25.4/
С – 25
Производ
ство на
машини и оборудване
/ без 28.11/;
Производ
ство на
въоръжение и
боеприпаси
С–28; С-25.4
Производ
ство на
турбини и
двигатели
С – 28.11
Производство
на
транспортн
средства
С – 29 и 30
Произво
дство на
електри
чески
съоръже
ния
С - 27
Категории
персонал
1 Ръководители 640 550 670 740 740 600
2 Аналитични
специалисти
420 370 440 490 500 500
3 Техници и
други
приложни
специалисти
400 350 390 490 450 430
4 Администра-
тивен
персонал
280 270 280 390 290 300
5 Персонал,
зает с услуги,
охрана и
търговия
240 240 240 240 240 250
6 Работници
в селско,
горско
стопанство
и …..
240 240 240 240 240 240
7 Квалифицирани
производствени
работници
350 320 390 430 490 390
8 Оператори на
съоръжения,
машини и
транспортни
средствава
370 320 390 430 380 380
9 Професии
неизискващи
квалификаця
240 240 240 240 240 240


/3/
При договаряне на КТД в дружествата се спазва чл.7 от Наредбата за договаряне на работната заплата в предприятията, като за база на началната/стартова работна заплата се приемат договорените минимални осигурителни прагове по категориите персонал за съответната икономическа дейност, като се взема под внимание и производителността на труда.

/4/
Работната заплата се изплаща не по-късно от 20-то число на следващия месец;

Раздел II.ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРУДОВИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ


Чл.37 /1/
С въвеждането през 2007 г. на нова Наредба за структурата и организацията на работната заплата, определените в нея допълнителни възнаграждения влизат автоматично в сила, в т. ч. за трудов стаж и професионален опит – не по-малко от 0,6% за всяка година.

/2/
Освен задължителните допълнителни трудови възнаграждения, съгласно нормативните разпоредби, с КТД на дружеството могат да се договарят и други, специфични за конкретното дружество допълнителни трудови възнаграждения за:
1. постигнати резултати от труда – текущо за годината или друг период;
2. промени в условията на труд с временен характер, които водят до допълнително нервно-психическо натоварване и други условия, създаващи дискомфорт при работа;
3. участие в печалбата
4. други

/3/
Сходният характер на трудовия стаж и професионален опит придобит в друго предприятие, в което работник или специалист по основни, спомагателни или обслужващи професии, длъжности или специалности е извършвал или обслужвал машиностроителни, металообработващи или леярски дейности или производства се зачита на кандидата за работа в новото предприятие при следните условия:
• провеждане на изпит, тест, събеседване и други форми за установяване нивото на професионалния опит и квалификация на кандидата , и / или
• сключване на договор със срок на изпитване

/4/
На кандидатстващия може да бъде признат и целия трудов стаж за сходен при постигане на добри резултати в случаите по предходната алинея.

/5/
По преценка работодателят може да признае с индивидуален трудов договор за сходен целия досегашен трудов стаж на кандидата и без спазване на процедурите по ал. 3 .

Чл.38.
При командироване на работник или служител, дневните пари за дните на командировката се заплащат по установения в Наредбата за командировките на работниците и служителите размер, освен ако с КТД са договорени по-високи размери.

Чл.39.
РАБОТОДАТЕЛИТЕ дължат обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение на работници и служители, които са възпрепятствани да изпълняват задълженията си поради нарушение на правилата за безопасна работа не по тяхна вина, за времето до отстраняване на причините.

Глава осма
БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД


Чл.40./1/
РАБОТОДАТЕЛИТЕ в дружествата осигуряват безопасни и здравословни условия на труд за предотвратяване на опасностите за живота и здравето на работниците и служителите.

/2/
В КТД на дружествата се конкретизират производствата и дейностите по длъжности и професии, които се застраховат.

/3/
РАБОТОДАТЕЛИТЕ осигуряват достъп на СИНДИКАТИТЕ до информацията и проектите за реконструкция, въвеждането на нова техника или технология в раздела БХТПБ.

/4/
Правилата и инструкциите за безопасна работа на специфични производства, инсталации и машини се разработват в съответствие с изискванията на нормативните актове и се обявяват на работните места.

Чл.41./1/
РАБОТОДАТЕЛИТЕ осигуряват перио-дично профилактични прегледи на работещите в дружеството.

/2/
При заболяване на работник или служител вследствие на трудова злополука или професионално заболяване, при добросъвестно изпълнение на служебните задължения, РАБОТОДАТЕЛИТЕ осигуряват безплатно медицински и лекарствени консумативи, от които се нуждае пострадалият, в размер до две МРЗ за страната за срок от една година след установяване на заболяването.

Чл.42./1/
РАБОТОДАТЕЛИТЕ осигуряват перио-дичен контрол и измервания на параметрите на работната среда;

/2/
РАБОТОДАТЕЛИТЕ осигуряват на работни-ците и служителите специално работно облекло и лични предпазни средства за работните места и видовете работа, по списък, обявен по подходящ начин на работниците.

/3/
РАБОТОДАТЕЛИТЕ утвърждават списък за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея на работниците и служителите, които работят в предприятия със специфичен характер и организация на труда в съответствие с процедурите по Наредба 11/21.12.2005 и го обявят на работещите.

Чл.43
Страните по ОКТД се ангажират да издирят и систематизират добрата практика в областта на безопасните и здравословни условия на труд във фирми от различни браншове на металоиндустрията и популяризират техния опит сред фирмите от сектора, други фирми и организации от страната и чужбина.

Глава девета
СОЦИАЛНО-БИТОВО И КУЛТУРНО ОБСЛУЖВАНЕ


Чл.44.
Страните по настоящия договор считат социално битовото и културно обслужване и подпомагане на персонала за важна предпоставка за стопанското развитие и кадрово обезпечаване на съответното дружеството

Чл.45./1/
Дружеството осигурява финансови средства и материални условия за социално битово и културно обслужване и подпомагане със средства за сметка на социалните разходи в размер на 7 % от начислените средства за работна заплата.

/2/
На основата на определени с КТД на дружеството потребности със социално-битов характер и размер на средствата за конкретна потребност работодателят и синдикалните организации в дружеството разработват програма за осигуряване и финансиране на социално битово и културно обслужване и подпомагане, която се приема от общото събрание на дружеството.

/3/
РАБОТОДАТЕЛИТЕ най-малко веднъж в годината изготвят отчет за изпълнение на приетите мероприятия по СБКО.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§ 1.
Отрасловият колективен трудов договор важи до 31 декември 2009г., ако междувременно не бъде подписан Анекс към него или нов ОКТД.

§ 2.
Всяка от страните по настоящия ОКТД се задължава да запознае членовете си с договора не по-късно от 14-дневен срок след подписването му.

§ 3.
Тълкувания по текстовете на настоящия ОКТД се дава съгласувано от страните в писмен вид.

§ 4.
Всяка една от страните може да поиска разглеждане на действието на ОКТД.

§ 5.
При настъпили изменения на икономическите и социалните условия в националната икономика и в машиностроителните и металообработващите дейности, всяка от страните има право да поиска изменение и допълнение на договора, като отправи писмено известие до другата страна. В този случай съответната страна е задължена в 15-дневен срок да започне преговори.

§ 6.
Когато фирмата е в тежко финансово-икономическо състояние, има забавяне в редовното изплащане на заплатите и отделяните до този момент средства за СБКО са символични, временно могат да бъдат договаряни и по-ниски размери от определените с чл.45, ал.1.

§ 7.
Договореностите по ОКТД и КТД в търговските дружества не се прилагат и не са база за договаряне за не членуващи в синдикалните организации страни по договора. Трудовите отношения с тази част от персонала в търговските дружества са изцяло уредени в Кодекса на труда.

§ 8.
В случаите, в които в едно ПРЕДПРИЯТИЕ действат повече от един ОКТД, за минимална база в КТД се приемат клаузите с по-добри условия.

§ 9.
Присъединяването на други синдикални федерации, съюзи и други формирования на СИНДИКАТИТЕ към настоящия ОКТД става с писмено заявление до всяка една от страните по договора, и определена от тях присъединителна вноска..

§ 10.
Настоящият ОКТД се изготви в четири еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и за Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” към МТСП за регистрация.