НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ
В присъствието на президента Георги Първанов се проведи Националната конференция "КНСБ след 20 години - с поглед към бъдещето". Сред гостите на конференцията бяха и министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов, министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков и президентът на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев.

В началото на конференцията бяха прожектирани кадри от учредяването на синдиката. Награден беше проф. Кръстьо Петков – първият лидер на КНСБ. „С огромна благодарност приемам тази награда. Това е единствената националната награда, която имам за 35 години трудов стаж”, каза проф. Петков. По думите му - със създаването на КНСБ се реформира една заварена зависима структура в независима. „Как трудно сричахме тогава думата независимост”, каза проф. Петков. Той изказа специални благодарности на д-р Константин Тренчев, който е създател на втория правозащитен синдикат и въпреки конфронтацията е намерил сили да се постигне сътрудничеството между КНСБ и КТ „Подкрепа”.
Почетена беше паметта на д-р Желязко Христов със специален филм за дейността му като председател на КНСБ.Участниците работиха в 3 тематични групи:

• КНСБ И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА (модератор д-р Ив.Кокалов), в която бяха засегнати проблемите на бедността и социалното изключване, стабилното развитие на системата на пенсионното осигуряване, постигане на по-справедлива данъчна политика и социално-осигурителна тежест, достъпа до основен пакет качествени здравни услуги и хуманизиране на работната среда.
• КНСБ И ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА (модератор Н.Ненков), в която бяха разглеждани проблемите на макроикономическата политика, премахване на социалния дъмпинг в заетостта и заплащането на труда, прилагане на европейски формули и механизми в заплащането на труда, изграждане на системите за участие в управлението и финансовото участие на работниците, корпоративната социална отговорност и работното време.
• КНСБ И ЗАКРИЛАТА НА ТРУДА (модератор В.Никифоров) , в която бяха обхванат проблемите на политическата свобода, човешките права и защита правата на работното място, синдикализацията и синдикалната закрила.