Устав

УСТАВ


НА НАЦИОНАЛНА СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ
"МЕТАЛ-ЕЛЕКТРО"

Приет от извънредната Федерална конференция,
състояла се на 24 и 25 март 1990 г.

Изменен и допълнен от Федералната конференция,
състояла се на 31 януари 1992 г.

Изменен и допълнен от Първия конгрес,
състоял се на 16 и 17 септември 1993 г.

Изменен и допълнен от Втория конгрес,
състоял се на 20 и 21 ноември 1997 г.

Изменен и допълнен от Третия конгрес,
състоял се на 28 ноември 2001 г.

Изменен и допълнен от Четвъртия Конгрес,
състоял се на 11 април 2007 г.

Изменен и допълнен от Федералния съвет,
състоял се на 21 юни 2007 г.

Изменен и допълнен от Петия Конгрес
състоял се на 30 март 2012 г.

 • ГЛАВА ПЪРВА

  Основни положения, цели и задачи


  Чл.1.
  Националната синдикална Федерация /НСФ/ е доброволно обединение на автономни синдикални организации и съюзи, на работещите в машиностроителната, металообработващата, електротехническата, електронната и други промишлености. Нарича се НСФ "Метал-Електро". Седалището на централното ръководство е в град София.


  Чл.2./1/
  Дейността на Федерацията се осъществява в съответствие с Конституцията и законите на страната и на основата на Устав.

  /2/
  НСФ е независима от държавни, административни, партийни, стопански, икономически, обществени и други организации и движения.

  /3/
  Федерацията е автономна в постигането на целите и задачите си. Ръководи се само от волята, желанията и интересите на своите членове.

  /4/
  Федерацията е изградена и функционира на основата на следните принципи: доброволност на участието; равнопоставеност на членовете; демократично, съвместно определяне и реализиране на целите; организационна и финансова самостоятелност; синдикална солидарност; изборност и мандатност на ръководните органи.

  /5/
  Федерацията е открита за всяка синдикална организация и друго синдикално формирование с професионална насоченост, които приемат и спазват Устава и.


  Чл.3./1/
  Целта на Националната синдикална Федерация е да изразява, отстоява и защитава общите и специфични икономически, социални и духовни интереси и права на синдикалните членове и техните общности пред работодателите, а така също пред държавни, административни, стопански, обществени и други органи и организации.

  /2/
  Защитата на икономическите интереси се изразява в искания за перспективно развитие на стопанските единици и регионите; научно обосновани и социално справедливи икономически условия и регулатори; оптимално протичане на възпроизводствения процес; справедливо заплащане и защита на доходите срещу инфлацията; равноправно участие на жените и младежите в решаване на техните проблеми и други.

  /3/
  Защитата на социалните интереси се изразява в искания от работодателите, дейност и борба за осигуряване на работни места и трудова заетост, справедливо участие в приватизацията, за здравословни, безопасни условия на труд и екологично чиста среда, правилен режим на труд и отдих, на социални придобивки, помощи, осигуровки, на обезщетения при незаконосъобразни действия, за социално битово обслужване.

  /4/
  Защитата на духовните интереси се свързва с повишаване на образованието, квалификацията и професионалното майсторство, осигуряване на гласност и информираност, издигане на културното, интелектуалното и нравственото равнище на обслужване.

  /5/
  НСФ "Метал-Електро", от името или по пълномощия на своите съставни организации, установява взаимодействие с други организации, ако предмет на това взаимодействие са интереси на синдикалните членове.

  /6/
  При членуването, представителството и защитата на правата и интересите на своите членове, Федерацията не допуска дискриминация и толериране на отделни членове по политически, расови, етнически и религиозни признаци, а се ръководи единствено от критериите на професионализъм и лоялност, както и от принципите и целите на изграждането и функционирането си.


  Чл.4.
  Основните задачи на Националната синдикална Федерация "Метал-Електро" са:

  1. Сътрудничество с органи и институции в страната, имащи право на законодателна инициатива.
  2. Водене на преговори, сключване на договори и споразумения с правителствени органи /министерства/, с държавни органи, със съюзи на работодателите и други, в интерес на своите членове.
  3. Съгласуване и координиране действията на членуващите в нея организации за постигане на уставните и програмни цели и други общи задачи.
  4. Оказване на подкрепа и помощ на отделните синдикални организации, синдикати и съюзи при решаване на техните проблеми, включително и представителство пред държавни, стопански и административни органи.
  5. Организиране обучение на синдикални активисти и кадри.
  6. Провеждане на друга, разрешена от закона дейност, в съответствие с приети правилници и нормативи.

  7. Изпълняване на функции на арбитър в спорове, възникнали между членуващите във Федерацията организации, с тяхно оторизиране.
  8. Текущо информиране и отчитане пред съставляващите я организации по своята дейност.
  9. Организиране и ръководство на синдикални протестни действия.
  10. Представяне на своите членове пред средствата за масова информация, държавни и обществени форуми, както и международно организирани такива.


  Чл.5.
  На принципа на доброволността НСФ "Метал-Електро" може да членува в национална синдикална централа за провеждане на солидарни действия и взаимна подкрепа на синдикалната защита на трудещите се като запазва самостоятелност при: определяне целите, задачите и вземане на решения; при изграждане на структурата и формиране на кадровата политика; при разпределението на събрания членски внос и разработването на нормативи за неговото изразходване; определяне на международната принадлежност на Федерацията и приоритетите вв своята международна дейност.


  Чл.6.
  Федерацията установява и поддържа връзки от взаимен интерес със сродни синдикални организации от други страни, участва в работата и членува в международни синдикални и неправителствени организации с цел усъвършенстване дейността си за защита правата и интересите на своите членове.

  ГЛАВА ВТОРА

  Членове на НСФ "Метал-Електро"

  Права и задължения


  Чл.7./1/
  Членството във Федерацията е колективно. Член на НСФ може да бъде всеки синдикат, съюз или синдикална организация, дружество, секция и други със синдикална насоченост, създадени в стопански структури в машиностроенето, металообработването, електротехническата, електронната и други промишлености или на териториален принцип, който приема и спазва Устава и писмено е заявил желанието си за членство във Федерацията.

  /2/
  Всеки член на НСФ се представлява от избрани делегати от синдиката, съюза или синдикалната организация в съответствие с принципа на представителството.


  Чл.8.
  Синдикатите, съюзите и синдикалните организации от обхвата на НСФ "Метал-Електро" не могат да членуват едновременно в други синдикални формирования.


  Чл.9.
  Приемането на нови членове на Федерацията става с писмена молба до Председателя на НСФ, която съдържа датата на основаване, седалището, броя на членовете, имената на ръководителя, който ще я представлява. В молбата се декларира признаването и готовността да се спазва настоящия Устав. При тези условия Изпълнителното бюро /ИБ/ на своето първо заседание утвърждава приемането на нов член на Федерацията.


  Чл.10./1/
  Членството във Федерацията се прекратява при ликвидиране на организацията или ако нейният висш орган е взел решение за напускане, както и при изключване.

  /2/
  Прекратяването на членството в НСФ става след изтичането на едномесечен срок от датата на писменото уведомяване на Федералния съвет.

  /3/
  Правата и задълженията се прекратяват от датата на напускане.


  Чл.11./1/
  Член на НСФ "Метал-Електро" може да бъде изключен от нейния състав с решение на ФС, взето с квалифицирано мнозинство /3/4 от присъстващите членове/, когато тази организация действа в противоречие с този Устав, в т.ч. ако виновно не е издължила членския внос за повече от три месеца, при нормално изплащане на възнагражденията.

  /2/
  Решението за изключване влиза в сила от датата на вземането му.

  /3/
  Изключеният член може да понесе санкции, ако с действията си е нанесъл финансови или други щети на Федерацията или на нейни членове.

  /4/
  Решението за изключване може да се обжалва пред Федералната ревизионна комисия /ФРК/.

  /5/
  Изключената организация може да кандидатства за ново приемане след издължаване на членския внос, както и да подаде възражение срещу изключването и пред Конгреса.


  Чл.12./1/
  Членуването във Федерацията не ограничава самоуправлението на синдиката, съюза или синдикалната организация, които са самостоятелни при решаване на своите проблеми.

  /2/
  Взетите решения от Федералния съвет и Федералната ревизионна комисия по въпроси, касаещи спазването на Устава са задължителни за всички членове на Федерацията.

  /3/
  Членуването в НСФ не нарушава взаимоотношенията на синдиката, съюза или синдикалната организация спрямо обединените в тях организации и синдикални членове.


  Чл.13.
  Синдикатите, съюзите и синдикалните организации, членове на НСФ "Метал-Електро" имат равни права и задължения.


  Чл.14.
  Всеки член на Федерацията има право да:

  1. Представлява своите членове в органите на Федерацията, да предлага за избиране в тях свои представители.
  2. Отзовава своите представители от федералните органи и да иска отчет за тяхната дейност.
  3. Участва пълноправно в подготовката и приемането на решения от изборните органи, да внася предложения и мнения и изисква тяхното разглеждане от федералните органи.
  4. Изисква информация и оценки за работата на федералните органи, за отделни техни членове и да контролира тяхната дейност.
  5. Бъде подпомаган и обслужван от избраните органи и помощните звена на НСФ в съответствие с техните функции и компетенции.
  6. Влиза в договорни и други взаимоотношения с отделни членове на НСФ "Метал-Електро" и със сродни организации в и извън страната в полза на своите членове, ако това не нарушава уставните изисквания.
  7. Осъществява самостоятелно или чрез сдружаване разрешена от закона дейност, съобразно възможностите си с цел увеличаване на собствените си средства и в интерес на синдикалните членове.
  8. Получава информация, консултации и консултантска помощ от експертите на Федерацията.
  9. Избира свободно формите на своето вътрешно организационно изграждане и функциониране, ако не противоречат на този Устав.


  Чл.15.
  Всеки член на Федерацията се задължава да:

  1. Изпълнява доброволно дейностите по осъществяване уставните и програмни цели и задачи и да работи за по-нататъшно развитие на синдикалното движение.
  2. Да проявява стремеж за солидарност и единодействие за осъществяване на общи цели, интереси и задачи.
  3. Превежда отчисленията от членския внос по ред и начин, предвидени от Устава.
  4. Спазва Устава и подпомага работата на избраните органи, комисии и др.
  5. Уведомява Федералния съвет за настъпили промени в своята структура и в устройствените си документи, както и за последствията, до които те водят.
  6. Поставя за обсъждане пред ФС спорни въпроси, възникнали в процеса на осъществяване на съвместна дейност с други органи и организации от Федерацията.
  7. Участва в общи действия и акции на НСФ "Метал-Електро".

  ГЛАВА ТРЕТА

  Членство в синдикална организация
  Устройство и ръководство. Съюзяване

  Раздел първи


  Чл.16./1/
  Член на синдикат, съюз или синдикална организация може да бъде всеки български или чужд гражданин, който е в трудовоправно отношение със стопанска единица /търговско дружество, фирма, предприятие, институт и др./ без оглед на формата на собственост от машиностроителната, металообработващата, електротехническата, електронна и други промишлености, пенсионер, временно неработещ, студент, ученик, който:
  а/ признава и спазва Устава на НСФ "Метал-Електро";
  б/ не членува в друга синдикална организация;
  в/ изпълнява, а при несъгласие не пречи на изпълнението на решенията на своята организация или на федералните органи;
  г/ редовно плаща определения членски внос.

  /2/
  Членуването в синдикат, съюз или синдикална организация е доброволно.


  Чл.17.
  Не могат да бъдат членове на синдикална организация работодателите, лицата, които наемат работници по трудов договор.


  Чл.18./1/
  Приемането на синдикален член става въз основа на лична молба.

  /2/
  Членството в синдикалната организация се удостоверява с членска книжка /карта/.

  /3/
  При напускане или изключване членската книжка /карта/ подлежи на връщане.


  Чл.19.
  Всеки синдикален член има право:

  1. Да бъде представляван и защитаван пред работодателите, правораздавателните, административните, държавните и други органи и организации във връзка с неговите професионални, трудовоправни, социални и други синдикални интереси.
  2. Да получава безплатна юридическа консултация по интересуващи го въпроси, които са от компетенцията на съответните синдикални органи и адвокатска защита за сметка на синдиката, съюза или синдикалната организация, когато те се явяват негов обществен защитник в правораздавателните органи.
  3. Да участва в разработването, обсъждането, приемането и реализирането решенията на синдикалната организация.
  4. Да получава материална и морална помощ от синдикалната организация, синдиката или съюза към Федерацията при определени условия, уредени със съответен документ на ФС /при безработица, стачки, болест и др./.
  5. Да ползват, той и членовете на семейството му почивна, лечебна, спортна, културна и друга база, собственост на синдикалната организация, синдиката, съюза или Федерацията.
  6. Да се ползва равноправно от всички привилегии и придобивки за професията, за предприятието и други, извоювани от синдикалната организация, синдиката или съюза.
  7. Да се обръща с въпроси и социално справедливи искания към всички синдикални органи и инстанции и да получава съответно отговори в законоустановения срок.
  8. 8.Да дава предложения за подобряване работата на организацията и за санкциониране на изборно и други лица и органи.

 • Да избира и да бъде избиран във всеки постоянен, временен или помощен синдикален орган.
 • Да участва лично, когато се взема решение за неговата дейност и поведение като член на синдикалната организация, синдиката или съюза.
 • Да получава морални и материални награди за активна синдикална дейност.

 • Чл.20.
  Всеки член е длъжен да:

  1. Спазва Устава и плаща редовно членски внос.
  2. Участва редовно в живота на синдикалната организация, посещава редовно нейните събрания, взема участие при формиране на решенията и организираните от нея мероприятия.
  3. Не отказва възложени му поръчения без сериозен мотив за това.
  4. Проявява лична морална и материална солидарност към членовете на своята организация и колективна солидарност към други синдикати и Федерацията.
  5. Пази авторитета и интересите на синдикалната организация и Федерацията.


  Чл.21.
  Прекратяване членството става чрез лично писмено заявление до Председателя на СО.


  Чл.22./1/
  За нарушаване на уставните задължения и колегиални взаимоотношения към синдикалния член могат да бъдат прилагани мерки на въздействие, а при грубо нарушаване на Устава може да бъде изключен от организацията.

  /2/
  Решението за изключване се взема от събранието с явно гласуване и с обикновено мнозинство от членовете на синдикалната организация.

  /3/
  Изключен синдикален член може да подаде молба за ново встъпване в нея не по-рано от 1 /една/ година от датата на изключване.

  /4/
  При неплащане на членския внос по неуважителни причини за повече от 3 /три/ месеца, синдикалният член се счита за самоизключил се.

  Раздел втори


  Чл.23./1/
  Синдикална организация може да се изгражда във всяка обособена стопанска единица със статут на юридическо лице или чийто ръководител има функции на работодател и може да подписва колективен трудов договор. Чрез синдикалната организация отделният синдикален член осъществява своите права и задължения, независимо от упражняваната професия или специалност.

  /2/
  В една обособена производствено-стопанска единица може да се изгражда само една синдикална организация – член на НСФ "Метал-Електро".

  /3/
  Синдикалната организация на териториален принцип се изгражда за организирано членство на временно неработещи, пенсионери, студенти, ученици и работещи в малочислени търговски дружества, фирми и други, в които е нецелесъобразно изграждането на синдикална организация или по решение на синдикалните организации от региона.

  /4/
  Синдикалната организация самостоятелно определя своята вътрешна структура и дейност. По решение на синдикалния комитет, членовете и могат да се организират в съставни организации, секции, дружества и други подчинени на общите цели и задачи:

  а/
  на професионален принцип – за закрила на конкретните за професия или група професии, интереси и потребности;

  б/
  на производствен принцип – в рамките на обособени структурни звена, съподчинени на стопанската единица /завод, цех, база и т.н./, при което организацията приема същото наименование /заводска, цехова и т.н./.

  в/
  за защита на специфични синдикални интереси на обособени социални групи в стопанската единица /трудоустроени, учащи се и т.н./.

  /5/
  Синдикалните организации по смисъла на ал.1 и ал.3, след регистриране в НСФ "Метал-Електро" придобиват статут на юридически лица, със свой печат, банкова сметка и бюджет.


  Чл.24./1/
  Висш орган на синдикалната организация е Общото /делегатското/ събрание.

  /2/
  Общото събрание се състои от всички членове на организацията. Когато са налице съставни организации или обективни трудности за неговото свикване се формира делегатско събрание, по норма на представителство, определена от Синдикалния комитет.

  /3/
  Събранието е законно, ако присъстват повече от половината от членовете на организацията /делегатите/.

  /4/
  Събранието се свиква от Синдикалния комитет или по искане на повече от 1/10 от членовете на организацията. То взема решения с обикновено мнозинство от присъстващите.

  /5/
  Събранието:

  а/
  определя числения състав, начин на гласуване /тайно или явно/ и избира с обикновено мнозинство Синдикален комитет - Секретари /СК/, Председател и Ревизионна комисия /РК/. Председателите на съставните организации по решение на събранието могат да бъдат членове на СК на организацията;

  б/
  мандатът на СК, Председателя и РК е 5 /години/, започва и завършва с редовно отчетно-изборно събрание на организацията;

  в/
  избира свои представители или делегати за органите и общите форми и сдружения, в които участва синдикалната организация;

  г/
  приема планове и програми, обсъжда проекти на КТД и предложения за изменения и допълнения на нормативни документи, засягащи икономически и социални интереси на членовете за социалните фондове на предприятията и др.;

  д/
  взема решения за: начина на събиране на членския внос; формиране бюджета на синдикалната организация; начина на уреждане на възникнали трудови конфликти; оказване на материална и морална солидарност; създаване и ръководство на ВСК и др.;

  е/
  определя броя на щатните и хонорувани синдикални кадри и сътрудници;

  ж/
  взема решения за членство в синдикална федерация;

  з/
  взема решения за прекратяване дейността на организацията.


  Чл.25./1/
  Дейността между събранията на организацията се организира от Синдикален комитет.

  /2/
  Синдикалният комитет се свиква от Председателя или по искане на най-малко на 1/10 от членовете му. Заседанието е редовно, ако присъстват повече от половината членове.

  /3/
  Синдикалният комитет:

  а/
  представлява организацията пред стопански, държавни, административни и други органи и организации, включително и синдикални;

  б/
  взема решения за подписване на договори и споразумения и други аналогични документи и контролира тяхното изпълнение;

  в/
  организира провеждането на събранията и изпълнението на взетите решения;

  г/
  изгражда постоянни и временни помощни органи за реализиране на целите и задачите;

  д/
  ръководи дейността на синдикалните членове при предприети протестни действия от синдикалната организация, съюза, синдиката и Федерацията;

  е/
  определя възнаграждението на щатните и хонорувани сътрудници, в т.ч. и изборни;

  ж/
  текущо контролира и дава гласност за изпълнение на КТД и други споразумения;

  з/
  определя заместник на Председателя на синдикалната организация, при отсъствие на титуляра.


  Чл.26.
  Финансово-стопанската дейност се контролира от Ревизионна комисия, която се избира от общото /делегатско/ събрание.


  Чл.27.
  Председателят на синдикалната организация:

  1. Представлява синдикалния комитет и организацията при изпълнение на взетите от нея решения пред Федерацията, работодателите и външни организации и институции.
  2. Организира подготовката и работата по изпълнение на взетите решения от събранията на организацията, заседанията на СК, както и тези на федералните органи.
  3. Представлява организацията в териториални или отраслови органи на Федерацията и Централата.
  4. Председателят и СК /Секретарите/ на организацията по право са членове на делегатското събрание.

  Раздел трети


  Чл.28./1/
  Синдикалните организации се обединяват на отраслово-териториален принцип в регионални синдикални съюзи /РСС/. Федералният съвет определя територията и обхвата на региона.

  /2/
  Регионалният синдикален съюз /РСС/:

  1. Координира действията на обединените в него синдикални организации.
  2. Разглежда и обсъжда въпроси, поставени от синдикалните организации, касаещи промяна на териториално и отраслово равнище.
  3. Координира действията между НСФ "Метал-Електро" и съответните общински, държавни, синдикални, обществени и други организации по въпроси от общ интерес.


  /3/
  Ръководен орган на РСС е Регионалният съвет /РС/, съставен от председателите на синдикалните организации.

  /4/
  Регионалният съвет /РС/:

  1. Взема решения за начина на гласуване /тайно или явно/ и избира с обикновено мнозинство Председател.
  2. Работи за бързо поднасяне на поръчки и въпроси, които не са от компетентността на синдикалните организации и териториални власти, за решаване от НСФ "Метал-Електро" и съответните държавни органи.
  3. Приема планове и програми, обсъжда проекти на ОКТД и КТД и предложения за изменения но нормативни документи, засягащи интересите на синдикалните членове.
  4. Взема решения за сключване на договори и споразумения, подписване на други аналогични документи с териториалните органи на държавна власт, обединения на работодателите и други формирования, включително и синдикални.
  5. Организира и контролира изпълнението на взетите решения от федералните органи, съгласува и обобщава интересите на своите членове, като информира Федерацията.
  6. Осигурява организационно, методическо и експертно обслужване на организациите, самостоятелно или чрез Федерацията.
  7. Организира и ръководи дейността на синдикалните организации на територията, при предприети протестни действия от тях или Федерацията.
  8. Избира свои представители във федералните органи.
  9. Организира обучение на синдикални активисти и кадри.


  /5/
  Дейността на Регионалния синдикален съюз се организира от НСФ "Метал-Електро".

  /6/
  По решение на Федералния съвет синдикални организации могат да получат статут на РСС.

  /7/
  Председателят на РСС изпълнява представителни функции пред органите на Федерацията, работодателите, както и пред външни организации и институции. Представлява регионалния съюз в териториални или отраслови органи на Федерацията и Централата.


  Чл.29./1/
  При наличие на многостепенна управленска структура и при необходимост, синдикални организации, членове на Федерацията, могат да изграждат синдикален съюз или аналогично обединение за осъществяване на по-ефективно представителство и защита на икономическите, социални и духовни интереси на своите членове пред съответните управленски органи. Издръжката на тези формирования се осъществява от организациите, взели решение за създаването им, по утвърден от тях ред.

  /2/
  В своето изграждане и дейност синдикалните формирования, по смисъла на предходната алинея, изпълняват Устава на НСФ "Метал-Електро".

  ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

  Органи на Федерацията


  Чл.30./1/
  Органи на Федерацията са Конгресът, Федералният съвет, Изпълнителното бюро, Председателят на Федерацията и Федералната ревизионна комисия.

  /2/
  Членовете на органите на Федерацията се избират с тайно или явно гласуване, по решение на съответния форум и обикновено мнозинство.

  /3/
  Един мандат на органите трае 5 /пет/ години. Продължителността на мандатите се определя само на редовен конгрес.

  /4/
  Между конгресите, при необходимост, може да се свика конференция.


  Чл.31./1/
  Висш орган на Федерацията е Конгресът.

  /2/
  Конгресът се формира от избраните делегати на синдикатите, съюзите, синдикалните организации и други членове на Федерацията по норма на представителство, определена от инициатора за неговото свикване.

  /3/
  Конгресът е законен, ако в него вземат участие избраните делегати, представляващи повече от ½ от членовете на Федерацията.

  /4/
  Конгресът се свиква по инициатива на Федералния съвет или по искане на повече от 1/10 от членовете на Федерацията. Инициаторът за свикването обявява датата /най-малко един месец предварително/ и дневния ред.

  /5/
  С право на глас и участие на Конгреса се ползват Председателя и заместник-председателя на Федерацията, Председателя на Федералната ревизионна комисия и членовете на Федералния съвет.

  /6/
  Конгресът на Федерацията:

  1. 1.Приема Устав на Федерацията или внася промени и допълнения в него.
  2. Приема основните цели и задачи, стоящи пред Федерацията през следващия период.
  3. Взема решения за начина на гласуване /тайно или явно/ и избира с обикновено мнозинство Председател и заместник-председател, Председател и членове на Федералната ревизионна комисия.
  4. Решава въпроси за членуване в национална синдикална централа.
  5. Обсъжда и приема отчетите на избраните ръководни органи за изминал мандатен период и дава оценка за работата им.
  6. Утвърждава или отменя решения на останалите органи на Федерацията.
  7. 7.При обективна необходимост решава разпускането на Федерацията. Решението за разпускане на Федерацията се взема с квалифицирано мнозинство от ¾ от избраните делегати.


  Чл.32./1/
  Дейността на Федерацията между конгресите се организира и провежда от Федералния съвет /ФС/.

  /2/
  Федералният съвет се формира от председателите на регионалните синдикални съвети, синдикалните организации със статут на РСС, териториалните синдикални организации, съюзите и синдикатите, основни членове на НСФ "Метал-Електро".

  /3/
  Федералният съвет се свиква по инициатива на Председателя или на повече от 1/10 от членовете му. Заседанието е законно, ако на него присъстват не по-малко от ½ от членовете му.

  /4/
  Федералният съвет:

  1. Организира изпълнението на решенията и задачите, приети от Конгреса.
  2. Подготвя договори, споразумения и други документи, насочени към постигане на целите и решаване задачите на Федерацията.
  3. Разработва проекти на документи и ги представя за одобряване и приемане на Конгреса.
  4. Обсъжда предложения по обществено значими проблеми за работещите в машиностроенето, металообработващата, електротехническата, електронна и други промишлености и взема решения за внасянето им в Народното събрание, Правителството и други компетентни органи.
  5. Определя и организира различни форми на протест, предвидени в настоящия Устав и законодателството на страната в защита на синдикалните членове, включително и обща стачка.
  6. Взема решения за делово участие или самостоятелно организиране и провеждане на разрешени от закона дейности. Определя лицата, които да представляват Федерацията или да ръководят тази дейност.
  7. Утвърждава щата и бюджета на Федерацията за следващата календарна година, както и нормативи за разход на финансови средства на Федерацията, в т.ч. за заплати и възнаграждения.
  8. Избира с явно гласуване Изпълнителното бюро, състав на комисии и други помощни органи на Федералния съвет.
  9. Приема годишни или текущи отчети за работа на Федералния съвет, в т.ч. на Изпълнителното бюро, Председателя и зам.председателя, на постоянните комисии и дава оценка за работата им.
  10. Определя обхвата на регионалните синдикални съюзи, синдикалните организации със статут на такива и взема решения за изграждането им.
  11. Взема решение за изграждане на регионални синдикални организации и определя статута на организациите, влизащи в състава им.
  12. Заменя лицата по чл.31, ал.6, т.3 при смърт, продължително боледуване, поставяне под запрещение или оставка.
  13. Взема решение за изключване членове на Федерацията.
  14. Учредява символи на Федерацията.
  15. Подпомага дейността на РСС и синдикалните организации при решаване на техните специфични проблеми.
  16. Осъществява ефективна защита на избраните в различните органи синдикални дейци.


  Чл.33./1/
  Федералният съвет избира от състава си Изпълнително бюро /ИБ/, което организира оперативната работа между заседанията му.

  /2/
  Председателят и зам.председателя на Федерацията по право са членове на ИБ.

  /3/
  Изпълнителното бюро заседава ежемесечно, а при необходимост и по-често, като се свиква от Председателя, а при негово отсъствие от зам.председателя.

  /4/
  Изпълнителното бюро:

  1. Организира изпълнението на решенията на ФС, подготвя провеждането на неговите заседания, както и проектите на документи, които той ще обсъжда.
  2. Подпомага и направлява дейността на регионалните структури на Федерацията.
  3. Обсъжда и приема писмените молби на синдикални организации за членство във Федерацията.
  4. Утвърждава Правилник за вътрешния ред, в т.ч. длъжностни характеристики на сътрудниците и Правилника за организация на работната заплата. Дава становища по дейността на щатните сътрудници на Федерацията, по назначаването и освобождаването им.
  5. Изпълнителното бюро се произнася по искания за уволнение на синдикални дейци, съгласно чл.333, ал.3 от Кодекса на труда.
  6. Приема и предлага за утвърждаване от ФС плана за международна дейност на Федерацията.
  7. Заседанията на ИБ се ръководят от Председателя на Федерацията, а в негово отсъствие от зам.председателя. Заседанията са редовни, ако в тях участват повече от ½ от членовете му. Решенията се вземат с явно гласуване и обикновено мнозинство.
  8. Изпълнителното бюро отчита дейността си пред Федералния съвет. Протоколите от заседанията на Изпълнителното бюро се предоставят на всички членове на федералния съвет и Федералната ревизионна комисия.


  Чл.34.
  Председателят на Федерацията:

  1. Организира цялостната дейност на Федерацията въз основа на Устава и решенията на Конгреса, ФС и ИБ и осигурява изпълнението им.
  2. Представлява Федерацията в страната и чужбина.
  3. Внася предложения във ФС и ИБ по организационни, кадрови, финансови, административни и други въпроси, в съответствие с неговите правомощия.
  4. Сключва и прекратява трудови договори с щатните сътрудници на Федерацията и сключва КТД.
  5. Взема оперативни решения невключени в правомощията му между заседанията на ФС и ИБ.


  Чл.35.
  Заместник-председателят на Федерацията:

  1. Организира, контролира и изпълнява решенията на ФС, ИБ и Председателя, които са му възложени.
  2. Представлява Федерацията пред съответните органи и организации в страната и чужбина по поръчение на Председателя, ИБ и ФС.
  3. Взема оперативни мерки във връзка с изпълнение решенията на ФС, ИБ и Председателя.
  4. Замества Председателя в негово отсъствие.


  Чл.36.
  Федералната ревизионна комисия /ФРК/:

  1. ФРК се избира от Конгреса и има мандат 5 /пет/ години.
  2. Избира от своя състав заместник-председател на ФРК.
  3. Федералната ревизионна комисия упражнява предварителен, текущ и последващ контрол върху финансово-стопанската дейност на Федерацията, нейните членове и структурни звена.
  4. За Председател и зам.председател на ФРК не може да се избират лица, които са на щатна длъжност във Федерацията. Членовете на ФРК не са членове на Федералния съвет.
  5. Обсъжда и дава становище по молби на изключени членове на НСФ "Метал-Електро".
  6. Председателят на ФРК има право да участва в заседанията на Федералния съвет и Изпълнителното бюро със съвещателен глас.

  ГЛАВА ПЕТА

  Финансова и стопанска дейност
  на НСФ "Метал-Електро"


  Чл.37./1/
  Финансовите средства на Федерацията се формират от членски внос, от приходи от други, разрешени от закона дейности. Средства могат да се набират и от дарения, помощи и други, когато не са свързани с унизителни за Федерацията условия или такива, противоречащи на интересите на синдикалните членове и организации.

  /2/
  Членският внос е парично задължение, удостоверяващо членството в синдикалната организация.

  /3/
  Предназначението на членския внос е финансово да осигурява реализацията на синдикалните цели, програми и политики на Федерацията и нейните синдикални организации.

  Чл.38./1/
  Членският внос е на Федерацията. Право на разпоредителни действия с членския внос имат ръководните органи на Федерацията.

  /2/
  Индивидуалният членски внос в обхвата на Федерацията е един процент от месечното възнаграждение, оставащо след приспадане на задължителните лични осигурителни вноски и данъка върху общия доход.

  /3/
  За пенсионери, студенти, учащи се и временно безработни, членският внос е в размер на 0,5 % от минималната работна заплата, установена за страната.

  Чл.39.
  Събирането и изразходването на членския внос се подчинява на следните принципи:

  1. Единни правила за събирането, използването и контрола по набирането и изразходването.
  2. Бюджетна организация на приходите и разходите от членския внос на всички равнища на синдикалната дейност.
  3. Контрол по събирането и изразходването на членския внос от органите и представителите на контролната система на Федерацията.
  4. Строга отчетност и безкомпромисност при нарушение на правилата.
  5. Процентно разпределение на членския внос към равнищата на синдикална дейност с най-голям обем и нужда от финансов ресурс, като не по-малко от 50% от него се насочва към Федерацията и Конфедерацията.


  Чл.40./1/
  Синдикалните организации се разпореждат с не повече от 50% от събрания членски внос

  /2/
  При доказана необходимост Федералният съвет може да определя и друго процентно съотношение на членския внос, с който може да се разпорежда синдикалните организации.

  /3/
  Останалата част от членския внос ежемесечно се превеждат по сметката на НСФ "Метал-Електро". От набраната сума за Конфедерацията се превеждат средства в определен от Устава й размер.


  Чл.41./1/
  Разпределението на средствата се определя чрез бюджета на Федерацията. Те са предназначени за финансово осигуряване на РСС, общосиндикални прояви, действия, помощи и др.

  /2/
  Федерацията формира парични фондове, предназначени за:

  1. Социално и синдикално подпомагане;
  2. Осъществяване на синдикални протестни действия;
  3. Трудово-правни и социално-икономически изследвания и консултации, и адвокатска защита.


  /3/
  Средствата по фондовете се набират от членски внос, доброволни лични и на синдикалните организации вноски, други позволени от закона източници.

  /4/
  Набирането и изразходването на средствата по паричните фондове се урежда с правилници за управлението им, приети от Федералния съвет. Размерът на средствата по паричните фондове не се обявяват публично.

  /5/
  Федерацията гарантира предоставянето на информация за разходите на средствата, които са в нейно разпореждане, на своите членове.

  Чл.42.
  Използването на имуществото на Федерацията и експертното обслужване от нейните органи и структури се гарантира само при редовно плащане на дължимия членски внос.


  Чл.43./1/
  Федерацията и нейните структури могат да извършват всяка позволена от закона стопанска, финансова, застрахователна и друга дейност .

  /2/
  Приходите от нея се използуват за попълване на фондовете за подпомагане, както и за развитие на позволена от закона дейност.

  /3/
  Механизмите за разпределение на приходите се уреждат с правилници, приети от Федералния съвет.

  ГЛАВА ШЕСТА

  Заключителни разпоредби


  § 1.
  Федерацията е юридическо лице. Тя се представлява от Председателя на Федерацията, а при отсъствие от негов заместник.

  § 2.
  Федерацията има свой печат, щемпъл, знак, знаме, утвърдени от Федералния съвет.

  § 3.
  В случай, че поради промяна в законодателството, или съществено изменение в обществено-икономическото положение, някои от разпоредбите на този Устав се окажат недействителни и стават неизпълними или пречат на нормалното осъществяване дейността на Федерацията, въпросът се решава от Федералния съвет. Решението за промяна в Устава се взема с квалифицирано мнозинство от ¾ от членовете му.


  § 4.
  Председателят, заместник председателят и Председателят на ФРК могат да бъдат само дееспособни български граждани с висше образование, които не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и не са лишени по съдебен път от право да заемат съответната длъжност.

  § 5.
  Председателят, Заместник председателят и Председателят на ФКК не могат да бъдат лица, заемащи ръководни длъжности в държавни органи, работодателски структури и политически партии;

  § 6./1/
  При прекратяване на Федерацията, Конгресът урежда всички въпроси, отнасящи се до имуществото й.

  /2/
  При прекратяване на СО, ако събранието изрично не е взело решение за разпореждане с имуществото й, ФС взима решение за разпореждане с него.

  § 7.
  Настоящият Устав влиза в сила от датата на приемането му от Конгреса на Федерацията.


  София, април 2007 г.

  AttachmentРазмер
  USTAV_2007.doc239 KB
  USTAV_2012.doc124 KB